Algemene verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 : Algemeen

Deze voorwaarden gelden tussen enerzijds het merk « CHOCOL@ », ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen van België onder het nummer 0827.841.649 en met als hoofdzetel 4800 Verviers, Crapaureu 125 (hierna “CHOCOL@” genoemd) en anderzijds personen die een aankoop wensen te doen bij CHOCOL@ via de internetsite http://www.chocol-at.beof via een directe aankoop (hierna “DE KLANT” genoemd). Deze voorwaarden moeten gezamenlijk worden beschouwd met ons privacy-beleid en de juridische informatie.

Identificatie

Naam van de vennootschap : BVBA CHOCOL-AT.be
BTW : BE 827.841.649
Het merk : CHOCOL@
Internetsite : www.chocol-at.be
E-mail : info@chocol-at.be

De BVBA CHOCOL-AT.be commercialiseert – hoofdzakelijk via het internet maar niet uitsluitend – chocolade telegrams onder het merk “CHOCOL@”, hierna “Het Product” genoemd.

Dit product wordt voorgesteld op de internetwebsite www.chocol-at.be(hierna « de website » genoemd) en is voor elke gebruiker toegankelijk via het internet.

Artikel 2 : Object

Deze voorwaarden bepalen de verkoopsmodaliteiten tussen CHOCOL@ en De Klant, van de bestelling tot de diensten, met inbegrip van de betaling en de levering.

Ze bepalen alle noodzakelijke stappen van de bestelling tot de levering bij de eindbestemming.

Artikel 3 : Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden

De partijen komen overeen dat hun relaties uitsluitend in dit contract worden bepaald, met uitzondering van alle andere vorige algemene voorwaarden.

Indien een voorwaarde zou ontbreken, zou ze worden vervangen door de gebruiken geldig in de sector van verkoop op afstand voor ondernemingen met een zetel in België.

Het bestellen van een Product veronderstelt de volledige aanvaarding, zonder voorbehoud door De Klant van deze algemene verkoopsvoorwaarden, met uitzondering van alle andere documenten zoals een brochure, een catalogus of een commercieel aanbod van CHOCOL@;

De Klant zal, voordat de bestelling wordt gevalideerd, moeten aangeven kennis genomen te hebben van de algemene verkoopsvoorwaarden en ze aanvaarden door een icoon aan te kruisen “Ik heb kennis genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en keur ze goed” en vervolgens te klikken op een icoon “bestelling bevestigen” afgebeeld op het scherm.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig voor elke juridische actie met betrekking tot het Product, en dit voor elke bestemming.

Geen enkele bijzondere aankoopvoorwaarden van de klant zal gelden boven deze algemene verkoopsvoorwaarden, uitgezonderd indien CHOCOL@ op voorhand een formele schriftelijke aanvaarding geeft.

Elke tegenstrijdige voorwaarde van de klant zal dus, indien geen uitdrukkelijke akkoord wordt gegeven door CHOCOL@, worden geweigerd ongeacht het moment waarop ze ter kennis wordt gebracht.

Artikel 4 : Opslaan van persoonlijke gegevens

Zie ons charter over het privacy-beleid.

Artikel 5 : Bescherming van het privéleven

Zie ons charter over het privacy-beleid.

Artikel 6 : Bestelproces

Voordat een bestelling kan worden geplaatst, moet De Klant zich identificeren (artikel 6.1), de algemene verkoopsvoorwaarden aanvaarden (6.2) en de bestelling doorgeven (6.3).

6.1 Identificatie

De Klant die een bestelling wil doorvoeren moet zich eerst identificeren. Hiervoor moet hij een formulier vervolledigen volgens de aanwijziingen die online worden gegeven. In het formulier zal onder andere naam, voornaam (of naam van de vennootschap), alsook het e-mailadres, postadres en leveringsadres, indien dat verschillend is, en ten slotte ook een telefoonnummer moeten vermelden..

CHOCOL@ behoudt zich het recht voor om de juistheid van de informatie ingegeven door de Klant te controleren en met name zijn identiteit en adres.

6.2 Aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden

Zodra De Klant zijn identificatie heeft ingevuld zoals vermeld in artikel 6.1 hierboven, geeft hij aan kennis te hebben genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en ze te aanvaarden door het icoon aan te klikken “Ik heb kennis genomen van de algemene verkoopsvoorwaarden en keur ze goed” dat op het scherm staat afgebeeld.

6.3 Bevestiging van de bestelling

De Klant die het Product heeft gekozen dat hij wil aankopen, moet de bestelling definitief goedkeuren wanneer hij het overzicht van zijn bestelling afgebeeld op het scherm ziet door zijn bankkaartnummer en vervaldatum van deze kaart in te geven zoals wordt gestipuleerd in het artikel 8 en door het icoon aan te klikken “bestelling bevestigen” afgebeeld op het scherm.

Vanaf dit moment is de bestelling opgenomen.

Het bestelnummer wordt dan afgebeeld op het scherm en eveneens aan de klant gecommuniceerd via e-mail.

Artikel 7 : Het afsluiten van de verkoopovereenkomst

De verkoopovereenkomst tussen De Klant en CHOCOL@ wordt afgesloten wanneer De Klant zijn bestelling zal hebben uitgevoerd zoals beschreven in artikel 6 en wanneer CHOCOL@ aan de klant zal hebben meegedeeld dat de bestelling is aanvaard.

De aanvaarding van de bestelling die per e-mail wordt verstuurd zal de totale Prijs van de bestelling in euro en het bestelnummer weergeven.

Artikel 8 : Prijs en betalingsmodaliteiten

8.1

De prijzen van het Product beschikbaar op de internetwebsite zijn prijzen zonder kosten (transportkosten, douanekosten, verzekeringen,…).

De globale prijs van het Product (hierna “De Prijs” genoemd) dat de Klant wenst te bestellen is aangegeven op het overzichtscherm van de bestelling en bevat de volgende informatie :

  • De Prijs zonder taksen en zonder de kosten van de gekozen producten
  • Het bedrag van de belasting op toegevoegde waarde (indien deze van toepassing is)
  • De transport- en de verpakkingskosten

De Prijzen zijn uitgedrukt en betaalbaar in euro.

Elke aanduiding van de Prijzen in een andere munteenheid dan de euro wordt enkel gegeven op indicatieve basis.

Deze Prijs kan aangepast worden, en indien dit gebeurt, engageert CHOCOL@ zich om de De Klant voor een nieuwe bestelling te informeren.

8.2 Modaliteiten en betaling

Het aanvaarden van de bestelling door CHOCOL@ en vervolgens de verzending van het Product aan de Klant kan enkel gebeuren nadat de betalingsmethode van de Klant is bevestigd en na het debiteren van de bankrekening van de Klant. Het Product wordt steeds op voorhand betaald door de Klant.

De betaling van Prijs van de Producten door de Klant wordt uitgevoerd via een beveiligde elektronische betaling.

Elke bestelling waarbij de betaling gebeurt door een bankoverschrijving kan enkel geannuleerd worden d.m.v.het sturen van een e-mail aan info@chocol-@.beten miste 2 werkdagen voor de gewenste leveringsdatum. Na deze termijn behoudt CHOCOL@ zicht het recht voorde betaling  de volledige som van de bestelling te eisen.

8.3 Beveiliging van de elektronische transactie van financiële middelen

De procedures van de transacties op de website van CHOCOL@ worden uitgevoerd door de leverancier van betalingsdiensten OGONE met als hoofdzetel Brussel.

Als expert in beveiligde betalingen garandeert OGONE dat gevoelige gegevens worden overgebracht en opgeslagen volgens de strengste veiligheids- en kwaliteitsstandaarden.

Artikel 9 : Transport en levering

9.1 Termijnen en levering

Het Product wordt geleverd op het leveringsadres dat door de Klant is opgegeven tijdens de bestelling, binnen een redelijke termijn die is bepaald op de website volgens geografische zones van de bestemming, uitgevoerd door een transporteur aangeduid door CHOCOL@ en volgens de voorwaarden van deze laatste.

De leveringstermijnen aangeduid op de website zijn enkel indicatief en zijn geen engagement voor de levering binnen de aangeduide termijn.

CHOCOL@ kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen van leveringen bij een fout in het intypen van het leveringsadres, bij een staking van de transporteur of bij elk ander geval van overmacht.

9.2 Transportkosten

De transportkosten zijn niet inbegrepen in de Prijs van de Producten. Deze kosten variëren in functie van de leveringsplaats.

Het juiste bedrag van de transportkosten wordt aangeduid op het overzichtsscherm bij de bestelling door de Klant en is beschikbaar op de website.

Lees de pagina “leveringsvoorwaarden” voor meer details.

9.3 Douanerechten en andere lokale taksen

De douanerechten en andere lokale taksen van het land van de bestemming zijn volledig ten koste van de Klant.

9.4 Risicodracht

De risicodracht verbonden aan het verlies of de beschadiging van het Product ligt bij CHOCOL@ tijdens de hele transporttijd van het Product tot de levering van het Product.

Bij schade of eender ander probleem moet de Klant CHOCOL@ verwittigen door middel van een aangetekende brief of per e-mail binnen de 48 uren na levering.

CHOCOL@ kan niet verantwoordelijk worden geacht bij afwezigheid van de bestemmeling bij de levering van het Product of wanneer de Klant (of de door de Klant aangeduide persoon) het Product te laat of niet zou afhalen bij de transporteur nadat deze laatste een afwezigheidsbericht heeft achtergelaten.

In dit geval zal geen enkele klacht worden aanvaard.

Artikel 10 : Intellectuele eigendom

10.1

CHOCOL@ heeft alle rechten op de elementen waaruit de website is opgebouwd en de elementen van de verpakking van de Producten.

Foto’s, teksten, namen en logo’s die op de website worden gebruikt alsook op de Producten worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten. CHOCOL@ beschikt over de wettelijke exploitatie ervan.

Het bezoek van de website of het bestellen van Producten veronderstelt in geen geval de overdracht van de exploitatierechten (kopieerrechten, representatierechten,…) van de beschermde elementen.

Het is verboden voor de Klant om de beschermde elementen te kopiëren, aan te passen, over te dragen aan derden, te commercialiseren, te vertegenwoordigen, te vertalen of te wijzigen.

Elke overtreding op deze verplichtingen kan een juridische vervolging met zich meebrengen.

10.2

Wanneer een Klant een logo of ander kenteken of merkteken naar CHOCOL@ verstuurt onder de voorwaarden en voor de doeleinden vermeldt op de site, geeft de Klant de toelating aan CHOCOL@ om dit logo te gebruiken volgens de richtlijnen van de Klant.

CHOCOL@ engageert zich om elk kenteken, logo of ander merkteken van de Klant enkel te gebruiken voor de doeleinden en volgens de voorwaarden van de Klant.

Hiermee verbiedt CHOCOL@ zich om elk kenteken, logo of ander merkteken van de klant te kopiëren, aan te passen, over te dragen aan derden, te representeren, te vertalen of te wijzigen zonder het uitdrukkelijk akkoord van de Klant.

De verantwoordelijkheid van CHOCOL@ betreffende het gebruik van elk kenteken van de Klant kan niet worden ingeroepen op basis van een schending van intellectuele eigendomsrechten van de Klant of op basis van elke andere schending wanneer CHOCOL@ het kenteken gebruikt heeft in overeenstemming met de maatregelen vermeld in dit artikel.

10.3

De Klant is alleen verantwoordelijk voor de foto’s en teksten die hij/zij kiest om de chocoladetelegram samen te stellen. Het is verboden foto’s, teksten of films van elke aard te publiceren wanneer men niet de auteur is of wanneer er geen publicatierechten zijn verleend.

Het is verboden beelden, teksten of films van elke aard te gebruiken die beledigend, illegaal, racistisch, xenofobisch of strijdig met de goede zeden zijn. Dit geldt evenzeer voor de boodschap in chocolade in de doos.

Artikel 11 : Verantwoordelijkheid

De Klant is alleen verantwoordelijk voor de keuze van het Product en van de bewaring vanaf de levering.

Elke doos wordt geleverd met informatie over de inhoud van het Product en de houdbaarheid.

De Klant moet opletten om geen Producten te eten waarvoor hij of zij allergisch zou zijn. Hij moet eveneens attent zijn geen Producten te sturen met elementen waarvoor hij zou weten dat de bestemmeling allergisch zou zijn.

CHOCOL@ is verplicht de wettelijke bepalingen geldig in België in verband met de productie, het verpakken en het bewaren van Product te respecteren.

CHOCOL@ kan in geen geval verantwoordelijk worden geacht voor het niet respecteren van wettelijke bepalingen of een welke andere bepaling geldig in het land van levering (andere dan België).

De Klant is volledig verantwoordelijk voor de betaling van douanerechten of enige andere lokale taks die eventueel van toepassing zou zijn in het land van bestemming.

De verantwoordelijkheid van CHOCOL@ kan niet worden ingeroepen bij een mankement of beschadiging door gebruik van het internetnetwerk, bijvoorbeeld bij een onderbreking van service, een externe aanval of de aanwezigheid van een informaticavirus of enig andere overmacht.

CHOCOL@ kan niet verantwoordelijk worden geacht voor enige beschadiging, zowel van materiële, immateriële of lichamelijke aard ten gevolge van het slecht functioneren of een onaangepast gebruik van het Product.

In elk geval zal de verantwoordelijkheid van CHOCOL@ beperkt worden tot het bedrag van de bestelling en kan niet worden vervolgd voor simpele fouten of verzuim die ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen zouden zijn voorgekomen tijdens de productie van het Product.

CHOCOL@ kan niet verantwoordelijk worden gesteld ten opzichte van de Klant of van de bestemmeling van elke indirecte schade, elk exploitatieverlies, verlies van winsten of omzet die zouden zijn opgetreden.

CHOCOL@ kan niet verantwoordelijk worden gesteld van het niet uitvoeren van de overeenkomst wanneer het Product uit voorraad is of niet beschikbaar, in geval van overmacht, in geval van verstoringen of van gedeeltelijke of volledige stakingen, onder andere van de postdiensten, de transportmiddelen en/of communicatiemiddelen, in geval van overstromingen of brand.

Zoals aangeduid in artikel 9 zijn de leveringstermijnen aangeduid op de site van CHOCOL@ enkel indicatief en zijn in geen geval een engagement voor de levering binnen deze leveringstermijn.

CHOCOL@ kan niet verantwoordelijke worden gesteld van een vertraging bij de levering wanneer een fout is gemaakt bij het ingeven van het leveringsadres, bij een staking bij de transporteur of in eender elk ander geval van overmacht.

Artikel 12 : Verbrekingsrecht en klachten

De Klant (de consument volgens de wet betreffende  marktpraktijken  en consumentenbescherming  van  06.04.2010) heeft het recht om CHOCOL@ mee te delen dat hij afziet van de aankoop zonder dat een boete wordt aangerekend of zonder de redenen op te moeten geven.

Echter, gezien de persoonlijke en bederfelijke aard van het product, kan van de aankoop enkel afgezien worden binnen een termijn van maximum 2 dagen voor de gewenste leveringsdatum. Na deze termijn behoudt CHOCOL@ zich het recht voor om de terugbetaling van de aankoop te weigeren.

Er kan niet afgezien worden van de  aankoop van elke reeds verstuurde bestelling.CHOCOL@ zal enkel ingaan op het verzoek van de Klant om af te zien van de aankoop als de originele verpakking van het Product intact is en als het Product niet is gebruikt of beschadigd.

De melding door de Klant moet plaatsvinden via e-mail (HYPERLINK "mailto:info@chocol-at.be" info@chocol-at.be). Bij deze gelegenheid en wanneer de vermelde termijn is gerespecteerd, zal de klant een email bevestiging ontvangen met de toelating tot terugsturen.

Bij het terugsturen en nadat CHOCOL@ per mail en binnen de gestelde termijn is verwittigd zijn de retourkosten van het Product ten laste van de Klant.

CHOCOL@ zal de terugbetaling uitvoeren via een overschrijving op de bankrekening waarvan het nummer moet worden opgegeven in de e-mail waarin het terugsturen wordt meegedeeld.

De terugbetaling zal worden uitgevoerd binnen de 30 dagen vanaf de dag dat CHOCOL@ is verwittigd van de intentie om af te zien van de aankoop en in de veronderstelling dat het Product nadien wordt ontvangen door CHOCOL@.

ARTIKEL 13 : Garantie

13.1 Het product

CHOCOL@ garandeert dat het Product geproduceerd wordt conform aan de strengste kwaliteits- en bewaringsnormen die van toepassing zijn in België.

CHOCOL@ engageert zich om alles te doen om de kwaliteit van de Producten te garanderen.

De garantie van CHOCOL@ kan niet toepasbaar zijn in de hypothese dat de Klant de optimale bewaringscondities niet naleeft voor het bestelde Product of in de hypothese dat het Product wordt geconsumeerd na de vervaldatum aangeduid op de verpakking.

De verantwoordelijkheid van CHOCOL@ kan nooit worden ingeroepen in geval van overmacht.

13.2 Vertrouwelijkheid

CHOCOL@ engageert zich om geen informatie van de Klant te communiceren aan derden. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt enkel gebruikt door de interne diensten om de bestelling te beheren en om de communicatie te versterken en te personaliseren via briefwisseling /informatiemails alsook in het kader van het personaliseren van de site in functie van de vastgestelde voorkeuren van de Klanten.

CHOCOL@ kan geconsolideerde statistieken leveren met betrekking tot de Klanten en tot de verkopen aan derden, maar deze statistieken bevatten geen enkele persoonlijke gegevens.

CHOCOL@ handelt niet in gegevens van Klanten.

De enige gebruiker van de gegevens door de Klant geleverd is, naast CHOCOL@, de transporteur DHL.

CHOCOL@ en DHL hebben een vertrouwelijkheidsakkoord ondertekend.

Wat betreft de opslag van persoonlijke gegevens en het privacy-beleid verwijzen we naar de artikels 4 en 5 die verwijzen naar het charter voor privacy-beleid van CHOCOL@ in deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 14 : Ongeldigheid van een clausule

De eventuele ongeldigheid van een clausule in deze algemene verkoopsvoorwaarden, in geval van een wetsverandering of in geval van een juridische beslissing, kan in geen geval de ongeldigheid of het niet-respecteren van de andere clausules vermeld in deze algemene verkoopsvoorwaarden met zich meebrengen.

Artikel 15 : Bewijs

De bewaarde informaticagegevens in het informaticasysteem van CHOCOL@ zullen worden beschouwd als bewijs voor de communicatie, de bestellingen en betalingen tussen de partijen.

Artikel 16 : Wet van toepassing en bevoegdheid

De Belgische wet is van toepassing bij de relaties tussen CHOCOL@ en de Klant.

In geval van geschillen zal de Klant zich prioritair richten tot CHOCOL@ om een minnelijke schikking te treffen.

Indien het geschil niet in minnelijke schikking kan worden opgelost zullen enkel de rechtbanken van het juridische arrondissement van Verviers bevoegd zijn, welke ook de leveringsplaats is of welke betaalmethode ook is gebruikt.

De originele Franse tekst is overwegend in geval van geschillen betreffende de interpretatie of de uitvoering van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 17: Toelatingen

Chocol-at.be SPRL heeft de toelating van het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) voor het uitvoeren van haar activiteiten.

Chocol-at.be SPRL
Crapaurue 125
4800 Verviers
België
Centre logistique
et service clientèle:

Eshopinvest NV
Pittemsestraat 58 D
8850 Ardooie
België
VAT: BE 0806.661.106

Frucon² tel: 0032 51 69 95 05
Frucon² fax: 0032 51 69 68 37
Onze nieuwsbrief
epic Algemene verkoopsvoorwaarden - Juridische informatie - Privacy - Leveringsvoorwaarden - Herroepingstermijn - Geschillen